Privacy Policy

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V SKLADU Z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA Z DNE 27. APRILA 2016 IN UREDBO Z ZAKONSKO MOČJO ŠT. 101/2018

V skladu s 13. členom Uredbe (EU) št. 2016/679 in z Uredbo z zakonsko močjo št. 101/2018 (v nadaljevanju "GDPR") o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju zakon), je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo STARMATIK S.r.l. Uninominale, s statutarnim sedežem v ulici Via Tagliamento 1, 31027 Spresiano (TV), kot upravljavec dolžna zagotoviti informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki. To obvestilo se nanaša tudi na obdelave s strani oseb, ki opravljajo za račun enoosebne družbe STARMATIK S.r.l. Uninominale naloge tehničnega in organizacijskega značaja, opisane v odstavku 1.

1. Predmet obdelave

Upravljavec obdeluje osebne identifikacijske podatke (v nadaljevanju osebni podatki ali tudi samo podatki), ki jih navedete ob:

 • ustnem ali pisnem sporočanju,
 • sklenitvi pogodb za storitve upravljavca.

2. Nameni in načini obdelave

Podatki, s katerimi razpolagamo, pridobljeni v zvezi posebnimi zahtevami, se zbirajo neposredno s strani posameznika, na katerega nanašajo osebni podatki. Vsi zbrani podatki se obdelujejo ob upoštevanju veljavne zakonodaje in vsekakor z ustrezno mero zaupnosti. Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:

 • izpolnjevanje obveznosti, ki jih določa zakon, uredba, zakonodaja Skupnosti ali odredba organa (na primer s področja preprečevanja pranja denarja);
 • priprave ponudb ali izvajanja z vami sklenjenih pogodb in s tem povezanih obveznosti;
 • izpolnjevanja predpogodbenih, pogodbenih in davčnih obveznosti, ki izhajajo iz obstoječih odnosov z vami;
 • upravljanja morebitnih zahtevkov za informacije, reklamacije, spore (tudi prek zunanjih družb);
 • storitev plačevanja in izterjave (tudi prek zunanjih družb za izterjavo dolgov);
 • anket o zadovoljstvu strank (tudi prek zunanjih družb).

Obdelava vaših osebnih podatkov poteka po postopkih, ki so opisani v 2. točki 4. člena GDPR, in sicer z zbiranjem, beleženjem, urejanjem, shranjevanjem, vpogledom, obdelavo, spreminjanjem, izbiro, izpisom, primerjavo, uporabo, medsebojno povezavo, omejevanjem, posredovanjem, izbrisom ali uničenjem podatkov. Vaši podatki se obdelujejo tako ročno kot elektronsko in/ali z avtomatiziranimi sredstvi.
Upravljavec osebne podatke obdeluje toliko časa, kolikor je potrebno za zgoraj navedene namene.

3. Značaj zbiranja in posledice morebitne zavrnitve

Pogodbeno razmerje: za sklenitev in uresničevanje pogodbenega razmerja je zbiranje osebnih podatkov tudi obvezno, glede na to, da je treba izpolniti zakonske in davčne obveznosti, zato v primeru zavrnitve navedbe takih podatkov, razmerja z našim podjetjem ni mogoče skleniti. V tem primeru za obdelavo podatkov ni potrebno soglasje osebe, na katero se nanašajo osebni podatki (24. člen).

4. Dostop do podatkov

Do vaših podatkov lahko iz zgoraj navedenih razlogov dostopajo:

 • zaposleni in sodelavci upravljavca ali družb v Italiji ali tujini, ki opravljajo vlogo pooblaščencev in/ali zunanjih ali notranjih obdelovalcev in/ali sistemskih skrbnikov;
 • osebe javnega in zasebnega prava, ki lahko do podatkov dostopajo na podlagi določb zakonov, predpisov ali zakonodaje Skupnosti, v mejah, ki jih določa sam predpis (na primer, socialno-varstvene ustanove in zavodi, združenja lokalnih organov, javne uprave in organi, zavarovalne ustanove ali organizacije);
 • osebe, ki imajo potrebe po dostopu do podatkov za namene, ki so pogojeni z razmerjem med pogodbenicami, v mejah, nujno potrebnih za opravljanje pomožnih nalog (zgolj kot primer, vendar brez zahajanja v podrobnosti, banke in kreditne ustanove, storitvena podjetja, prevozniki in špedicijske družbe);
 • osebe, ki so naši svetovalci, v mejah, potrebnih za opravljanje njihove naloge v naši organizaciji, na podlagi pisma o nameri, ki nalaga obvezno zaupnost in varstvo.

5. Razkrivanje in razširjanje

Brez potrebe po izrecnem soglasju (v skladu s točkama b) in c) člena 6 GDPR) lahko upravljavec vaše podatke razkriva organom nadzora, sodnim organom, zavarovalnicam za zagotavljanje zavarovalnih storitev, kot tudi tistim osebam, katerim je razkritje v skladu z zakonom obvezno zaradi opravljanja navedenih nalog.
Te osebe podatke obdelujejo kot samostojni upravljavci.

6. Prenos podatkov

Osebni podatki se hranijo tako na strežnikih na območju Evropske unije kot tudi na tistih v državah zunaj Evropske unije. Upravljavec jamči, da poteka prenos podatkov zunaj Evropske unije v skladu z določbami veljavnih zakonov, na podlagi sklenitve standardnih pogodbenih določb, ki jih določa Evropska komisija.

7. Pravice iz 15. člena UREDBE (EU) ŠT. 2016/679

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravice iz 15. člena GDPR, in sicer pravice:

 • i) pridobiti potrditev o obstoju osebnih podatkov, ki se na vas nanašajo, tudi tistih, ki še niso zabeleženi, in do njihovega sporočanja v razumljivi obliki;
 • ii) pridobiti podatek o:
  a) izvoru osebnih podatkov;
  b) namenih in načinih obdelave;
  c) uporabljeni metodi v primeru obdelave z elektronskimi orodji;
  d) identifikacijskih podatkih upravljavca osebnih podatkov, obdelovalca ali njegovega zastopnika, ki so določeni v skladu s 1. odstavkom 3. člena GDPR;
  e) osebah ali kategorijah oseb, katerim bodo podatki lahko razkriti ali bi se z njimi lahko seznanile kot izbrani zastopniki na državnem ozemlju ali kot odgovorne ali pristojne osebe;
 • iii) zahtevati:
  a) posodobitev, popravek ali dopolnitev podatkov, kadar je to v vašem interesu;
  b) izbris, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s tistimi, katerih hramba v zvezi z nameni, za katere so bili zbrani ali kasneje obdelani, ni obvezna;
  c) potrdilo, da so bile s postopki iz točk a) in b), vključno z njihovo vsebino, seznanjene osebe, katerim so bili podatki razkriti ali razširjeni, razen takrat, ko tega ni mogoče storiti ali so za to potrebna sredstva, ki so očitno nesorazmerna glede na varovano pravico;
 • iv) v celoti ali delno zavrniti:
  a) obdelavo osebnih podatkov, ki se na vas nanašajo, tudi če so skladni z namenom zbiranja;
  b) obdelavo osebnih podatkov, ki se na vas nanašajo, za namene pošiljanja reklamnega gradiva ali neposredne prodaje ali za opravljanje tržnih raziskav ali pošiljanje komercialnih sporočil, z uporabo avtomatiziranih klicnih sistemov brez operaterja, z elektronskimi sporočili ali s tradicionalnimi tržnimi metodami po telefonu in/ali klasični pošti v papirnati obliki. Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, do zavrnitve iz točke b) za namene neposrednega trženja na avtomatizirane načine velja tudi za klasične načine, posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pa lahko pravico uveljavlja v celoti ali le delno. Tako se lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko odloči za prejemanje sporočil le na klasične načine ali le za prejemanje avtomatiziranih sporočil oziroma se ne odloči za nobeno od teh dveh vrst sporočanja.

Kjer je to primerno, imate tudi pravice iz členov 16-21 GDPR (pravica do popravka, pravica do pozabe, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora), pa tudi pravico do pritožbe nadzorniku za varstvo podatkov.

8. Načini uveljavljanja pravic

Pravice lahko kadarkoli uveljavljate tako, da pristojnemu obdelovalcu osebnih podatkov, ki ga predstavlja zakoniti zastopnik in je dosegljiv na sedežu upravljavca, pošljete sporočilo na naslov E-pošte info@starmatik.com, na katerega boste prejeli odgovor v najkrajšem možnem času.

9. Upravljavec, obdelovalec in pooblaščenci

Upravljavec osebnih podatkov je enoosebna družba z omejeno odgovornostjo STARMATIK S.r.l. Uninominale, ki jo predstavlja zakoniti zastopnik, imenovan kot predstavnik za obdelavo osebnih podatkov, s statutarnim sedežem na naslovu: Via Tagliamento 1, 31027 Spresiano (TV).
Posodobljeni seznam obdelovalcev podatkov se hrani na statutarnem sedežu upravljavca.

P.IVA - REG. IMPRESE DI TV: IT03233720261